Bijlagen

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

P&O

Organisatie
We zijn daadkrachtig bezig met de verdere realisatie van onze organisatievisie in vorm van het leiderschapstrajec. Dit, zowel in de lijn als in het persoonlijk leiderschap van al onze medewerkers. Het lijnleiderschap krijgt vorm en inhoud aan de hand van opgehaalde 360 graden feedback van alle leidinggevenden. Met integrale sessies van afdelingshoofden en teamleiders met al hun medewerkers. Het persoonlijk leiderschap krijgt dit jaar invulling aan de hand van het volgen van het basiscurriculum van 5 trainingen voor alle medewerkers. Daaraan gekoppeld zijn teamcoaching en intervisie.
De rapportage van de herhaalmeting van de werkvermogenscan is, in maart 2020  uitgevoerd. Hieruit blijkt dat, op bijna alle aspecten die het werkvermogen beïnvloeden verbeteringen zijn gerealiseerd ten opzichte van april 2019. Hieruit mag worden geconcludeerd dat de inspanningen van het leiderschapstraject hun vruchten beginnen afwerpen. Ook de significante daling van het ziekteverzuim bevestigt dit. Er zijn nog wel aandachtspunten, waaraan we uiteraard met aandacht blijven werken.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim over de eerste 4 maanden bedraagt 4,7% (in 2019 nog 7,6%). Dit bevestigt dat we met het leiderschapstraject en de specifieke benadering van het werkvermogen van medewerkers nog steeds op de goede weg zitten met het verder terugdringen van het ziekteverzuim. Het is moeilijk te voorspellen welk effect het coronavirus en ook de ingrijpende maatregelen rond de coronacrisis op het ziekteverzuim zullen hebben. Leidinggevenden hebben training van Arbobutler ontvangen om met hun medewerkers in gesprek te blijven over werkvermogen in deze bijzondere omstandigheden.

E-HRM
De inrichting van ons E-HRM-applicatie krijgt steeds meer vorm en inhoud. De belangrijkste processen zijn hierin opgenomen. Ook zijn alle personeelsdossiers zijn geconverteerd, zodat ook voor de leidinggevenden en medewerkers de toegang hiertoe straks kan worden gerealiseerd. Belangrijkste stap voor nu is de verder geautomatiseerde administratieve p&o stroom. De verdere inrichting van workflows, koppeling  aan het nieuwe financiële systeem en het daadwerkelijk gebruik van E-HRM op alle niveaus van de organisatie krijgen nu volop de aandacht. Deze investering levert inmiddels een belangrijke verbetering in de kwaliteit van managementinformatie en de efficiency in processen. Volgende stappen zijn employee self service (automatische workflows) en management self service. Kortom processen verlopen steeds meer lean en starten direct bij de bron, waardoor het over veel minder schijven gaat.

Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
De goede voorbereiding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) zorgt er voor dat deze overgang soepel is verlopen. De werknemers hebben daarvan weinig gemerkt in hun dagelijkse werk. De samenwerking tussen P&O en management verloopt in dit kader prima. Hierdoor wordt een goede invulling  gegeven aan de nieuwe werkwijze volgens het private arbeidsrecht.
De in 2019 gesloten CAO heeft een looptijd tot 1 januari 2021. Hierbij is de afgesproken stijging van de salarissen verwerkt in de primaire begroting. Dit jaar worden hierin geen extra effecten worden verwacht.

In-, door- en uitstroom
De uitstroom in de eerste periode van dit jaar laat zien dat er 12 (in 2019 nog 18) medewerkers de keuze maakten hun loopbaan elders voort te zetten. Door de coronacrisis zou de arbeidsmarkt kunnen veranderen, waardoor deze vorm van uitstroom kan worden beïnvloed.
De uitstroom door gebruikmaking van pensioen betreft de eerste maanden van dit jaar 5 personen.
We hebben tot nu toe 26 (in 2019: 20) nieuwe werknemers aangetrokken, waarvan er 2 (in 2019: 3) afkomstig zijn uit de inhuur. De inhuur bedraagt over de eerste maanden van 2020 slechts 7,6% van de loonsom. In 2019 was dat nog 11,6%.
Desondanks blijven bepaalde functies (bijv. projectleiders in het fysieke domein) moeilijk vervulbaar.
We blijven hoe dan ook alle mogelijke wervingskanalen en -methodieken creatief inzetten, waarbij aantrekkelijk werkgeverschap minstens zo belangrijk blijft.
De inzet van mobiliteit heeft er o.a. toe geleid dat 2 (in 2019: 3) medewerkers intern naar een andere functie zijn doorgestroomd en voor ons duurzaam inzetbaar blijven.

Opleiding en training
We hebben inmiddels 914 deelnames gehad aan de trainingen uit het basiscurriculum. Te weten lean, waarderend onderzoeken, positieve gezondheid en de schrijftraining. In het najaar gaan we ook voor iedereen een training resultaatgericht werken organiseren.

JURIDISCHE ZAKEN

Mediation
De mogelijkheid van mediation is ingevoerd. Het heeft in zoverre vorm gekregen dat een samenwerking tot stand is gebracht met gecertificeerde mediators uit de regio. Deze zijn merendeels werkzaam zijn bij de buurgemeenten. De komende tijd zal dit in de organisatie verder gecommuniceerd worden.

De pre-mediation is in feite aandacht vragen voor het voeren van het goede gesprek. Hiervoor zou een training worden aangeboden. Echter is deze door andere ontwikkelingen en deelname aan trainingen enige tijd opgeschort.

Ontwikkeling juridisch control
De juridisch control is op dit moment in ontwikkeling. De eerste stap hierin is een herijking van het taakveld Juridische Zaken. Dat moet onder meer inzicht moet bieden op welke juridische processen de control zich het beste kan richten. De stem van de afdelingen telt hierbij mee.

I&A

Het I&A-beleid voor 2020-2023 is vastgesteld en de projecten lopen op schema.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43