Bijlagen

Raadsvoorstel coronamaatregelen

Raadsvoorstel coronamaatregelen

 

Raadsvoorstel

Raadsvergadering van 20 mei 2020

Datum coll.besl.
Voorstel van
Telefoonnr.
Registratienr.

Onderwerp

28 april 2020
P.A. Jager
0224 – 210 400
20.023775
Eerste consequenties corona-maatregelen gemeente Schagen

Publiekssamenvatting
We leven in bijzondere tijden. Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en heeft gezorgd voor een crisis die ons allen raakt. Zowel persoonlijk als financieel. Om als samenleving deze periode zo goed mogelijk door te komen, heeft de Rijksoverheid allerlei aanvullende maatregelen genomen: van noodopvang voor ouders in cruciale beroepen tot een noodpakket voor banen en economie. Hiermee probeert de Rijksoverheid er alles aan te doen om banen en inkomens van mensen zoveel mogelijk veilig te stellen en de vitaliteit van onze economie te ondersteunen. De gemeenteraad heeft voor de gemeente Schagen diverse extern gerichte maatregelen vastgesteld in het kader van de aanpak corona. Doel van de maatregelen die wij voorstellen is dat wij, aanvullend op de maatregelen van het Rijk, moeten zorgen dat onze inwoners, verenigingen, instellingen, ketenpartners en ondernemers deze crisis – binnen onze mogelijkheden - zo goed mogelijk doorkomen.

Voorgesteld besluit
1. Akkoord te gaan met bijgaande nieuw te nemen maatregelen in het kader van de corona-crisis voor de gemeente Schagen incl. de aangegeven dekking, te weten:
1.a. Meteen in behandeling nemen van aanvragen voor bijstand voor jongeren tot 27 jaar door het loslaten van de wettelijke zoektermijn van vier weken gedurende de door de staatssecretaris geadviseerde periode van 1 maart tot 1 juni 2020, of zoveel langer als de staatsecretaris dat als noodzakelijk aangeeft bij aanpassing van haar richtlijnen;
1.b. De verstrekte activiteitensubsidies aan verenigingen en budgetsubsidies aan instellingen aan het eind van het jaar niet te verrekenen voor het (deels) niet kunnen laten plaatsvinden van gesubsidieerde activiteiten vanwege de opgelegde corona-maatregelen van het Rijk;
1.c. Op het vlak van huren en pachten nemen we per doelgroep specifieke maatregelen dan wel dat wij per huurder/pachter overgaan tot maatwerkafspraken;
1.c.1. Voor verenigingen, vrijwilligersorganisaties (incl. zwembaden en sportzalen/sporthallen) en dorpshuizen gaan we de aan de gemeente verschuldigde huur (incl. solidariteitsbijdrage buitensport) kwijtschelden voor de periode dat zij op grond van de (landelijke) corona-maatregelen geen of zeer beperkt gebruik van hun accommodatie kunnen maken;
1.c.2 Wij stellen voor om de exploitanten van strandtenten de aan de gemeente te betalen huur en/of pacht voor de periode dat zij op grond van de (landelijke) corona-maatregelen geen of zeer beperkt gebruik van hun accommodatie kunnen maken kwijt te schelden;
1.d. Wij voeren de Rijksregeling met betrekking tot het compenseren van de ouderbijdrage in de kinderopvang uit ten aanzien de VVE/peuteropvang;
1.e. De leges op basis van Titel 3 (“evenementen”) van de tarieventabel in te trekken voor alle gevallen waarbij de vergunning vanwege het Coronavirus wordt ingetrokken, geweigerd of via de noodverordening verboden zijn;
1.f. Het vooruitlopend op het inwerking treden van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) alvast in de praktijk gaan toepassen van het ondersteunen van zelfstandige ondernemers die waarschijnlijk zeker onder de werking van de regeling gaan vallen;
1.g. Het instellen van een stelpost voor de sectoren cultuur en sport ter hoogte van € 100.000 en het college te mandateren deze stelpost nader in te zetten en hierover achteraf verantwoording aan de raad te laten afleggen.
1.h. Te besluiten de contractvoorwaarden voor zorgaanbieders Jeugd en Wmo en leerlingenvervoer (incl. schoolzwemmen) aan te passen naar de daadwerkelijke geleverde zorg, inclusief de alternatieve zorg en een aanvullende bijdrage tot aan het bedrag van het moment dat de zorg nog geleverd kon worden (februari) om daarmee de gedane uitgaven weer rechtmatig te maken. En vergelijkbaar de subsidievoorwaarden aan te passen voor activiteiten- en budgetsubsidies.
2. De financiële consequenties van de maatregelen corona, voor zover deze niet uit Rijksregelingen of regulier budgetten kunnen worden gedekt, te dekken uit de algemene reserve.

Inleiding (abc’tje)
We leven in bijzondere tijden. Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en heeft gezorgd voor een crisis die ons allen raakt. Zowel persoonlijk als financieel. Om als samenleving deze periode zo goed mogelijk door te komen, heeft de Rijksoverheid allerlei aanvullende maatregelen genomen: van noodopvang voor ouders in cruciale beroepen tot een noodpakket voor banen en economie. Hiermee probeert de Rijksoverheid er alles aan te doen om banen en inkomens van mensen zoveel mogelijk veilig te stellen en de vitaliteit van onze economie te ondersteunen.

Ook als gemeente vinden wij het belangrijk hier onze bijdrage aan te leveren en onze inwoners, verenigingen, instellingen, ketenpartners en ondernemers waar mogelijk te ondersteunen. De afgelopen weken hebben wij hiervoor verschillende extern gerichte maatregelen genomen, zoals het uitstellen van het betalen van gemeentelijke belastingen tot 1 oktober en het terugbetalen van leges voor vergunningen van evenementen die niet doorgaan. Maar ook door het openen van een hulploket voor ondernemers om hen zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen in deze onzekere tijden. Of door bijvoorbeeld te zorgen voor de continuïteit van financiering aan zorgaanbieders, zodat zij nu én in de toekomst hun belangrijke werk kunnen voortzetten en onze inwoners die dat nodig hebben, zorg krijgen. Allerlei maatregelen gericht op het ondersteunen van het inkomen en voortbestaan van onze inwoners, verenigingen, instellingen, ketenpartners en ondernemers.
Onzekere en uitzonderlijke tijden voor inwoners en ondernemers vragen om een gemeente met lef. Daarom kiezen wij ervoor extra maatregelen te nemen om onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk door deze periode te helpen komen. Hierbij realiseren wij ons heel goed dat dit grote financiële gevolgen heeft voor ons als gemeente. Deze financiële gevolgen stellen wij voor te dekken uit onze Algemene reserve; een reserve die júist bedoeld is voor dit soort onzekere en uitzonderlijke tijden.

De centrale vraag is, wát kunnen wij als gemeente nog meer doen om onze inwoners, verenigingen, instellingen, ketenpartners en ondernemers te ondersteunen? En voor ondernemers met name voor de ondernemers die buiten de Rijksregelingen vallen en daardoor op ons zijn aangewezen? Welke aanvullende maatregelen kunnen wij nemen, welke kosten zijn hiermee gemoeid en welke besluiten zijn hiervoor nodig?

Beoogd effect voor samenleving
De maatregelen die wij voorstellen, moeten zorgen dat onze inwoners, verenigingen, ketenpartners en ondernemers deze crisis – binnen onze mogelijkheden - zo goed mogelijk doorkomen.

Door uw raad te besluiten maatregelen
We stellen de volgende te nemen maatregelen voor:

1.1.      Meteen in behandeling nemen van aanvragen voor bijstand voor jongeren tot 27 jaar door het loslaten van de wettelijke zoektermijn van vier weken gedurende de door de staatssecretaris geadviseerde periode van 1 maart tot 1 juni 2020, of zoveel langer als de staatsecretaris dat als noodzakelijk aangeeft bij aanpassing van haar richtlijnen.

a.         Toelichting:

Jongeren tot 27 jaar die een beroep doen op bijstand hebben te maken met een zoektermijn van vier weken voordat een aanvraag voor bijstand ingediend kan worden. Gedurende die zoektermijn kan nog geen bijstand worden toegekend. Door het plotseling wegvallen van inkomen kan er financiële problematiek ontstaan, terwijl ander werk of scholing door de huidige uitzonderlijke omstandigheden niet altijd voor handen is[1]. Gemeenten hebben daarom van het Rijk de ruimte gekregen om deze zoektermijn tijdelijk te laten vervallen

b.         Consequentie:

Het aantal bijstandsaanvragen zal – los van bovenstaande maatregel - toenemen als gevolg van de huidige situatie van de arbeidsmarkt. Dit leidt tot hogere uitgaven op de Buig. Het los laten van de zoektermijn zelf heeft geen financiële consequenties want ook in de huidige situatie wordt de uitkering vanaf de datum dat de jongere zich aanmeldt (met terugwerkende kracht) uitbetaald.

1.2.      De verstrekte activiteitensubsidies aan verenigingen en budgetsubsidies aan instellingen aan het eind van het jaar niet te verrekenen voor het (deels) niet kunnen laten plaatsvinden van gesubsidieerde activiteiten vanwege de opgelegde corona-maatregelen van het Rijk.

a.         Toelichting:

i.           Verenigingen moeten het qua financiën naast de gemeentelijke subsidie hebben van hun contributie- en kantineopbrengsten en opbrengsten uit activiteiten. Nu deze twee laatste opbrengsten voor een groot deel wegvallen en er een risico is dat ook contributieopbrengsten lager zullen uitvallen, is het voor het voortbestaan van de verenigingen van zeer groot belang dat de gemeente de subsidies blijft verstrekken en uitbetalen. Deze maatregel vult de maatregelen met betrekking tot huur en pacht aan.
ii.          Instellingen die budgetsubsidies ontvangen zijn vergelijkbaar met de zorgaanbieders voor jeugd, Wmo, etc. Ze vormen een belangrijk onderdeel van onze voorzieningeninfrastructuur en zijn grotendeels afhankelijk van gemeentelijke subsidies voor hun financiering. Het deels niet kunnen/mogen uitvoeren van activiteiten als gevolg van corona betekent niet dat zij minder vaste lasten van personeel, huur, etc., zullen hebben. Daarnaast proberen de instellingen daar waar het kan op andere manieren hun activiteiten (deels) door te laten gaan. Voor hun voortbestaan is het niet-vereffenen van zeer groot belang.

b.         Consequentie:

De reeds verstrekte activiteiten- en budgetsubsidies zijn gemaximaliseerd binnen de reguliere beschikbare budgetten. Deze subsidies zijn reeds beschikt en bevoorschotting vindt plaats. Het niet-vereffenen van deze subsidies voor activiteiten die vanwege corona niet hebben kunnen plaatsvinden brengt geen extra kosten met zich mee.

1.3.      Op het vlak van huren en pachten nemen we per doelgroep specifieke maatregelen dan wel dat wij per huurder/pachter overgaan tot maatwerkafspraken. Als uitgangspunt hanteren we daarbij dat wij huurders en/of pachters die bij de gemeente huur betalen tegemoet willen komen als zij door de (landelijke) corona-maatregelen geen of zeer beperkt gebruik van hun gehuurde of gepachte kunnen maken èn niet op een andere manier daarvoor al worden gecompenseerd.

a.         Toelichting:

i.           Voor verenigingen, vrijwilligersorganisaties (incl. zwembaden en sportzalen/sporthallen) en dorpshuizen gaan we de aan de gemeente verschuldigde huur (incl. solidariteitsbijdrage buitensport) kwijtschelden voor de periode dat zij op grond van de (landelijke) corona-maatregelen geen of zeer beperkt gebruik van hun accommodatie kunnen maken. Deze periode gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020. Bij verenigingen, vrijwilligersorganisaties en dorpshuizen is daarbij gekeken naar wat de aard van het gehuurde is. Als het gehuurde zonder meer kan en zal worden gebruikt, zoals bij volkstuinverenigingen, wordt er niet gecompenseerd. Als het gaat om samenkomstgebouwen en sportterreinen, dan vindt er wel compensatie plaats.
ii.          Voor instellingen die van de gemeente een budgetsubsidie ontvangen en bij de gemeente huren of pachten blijven wij de huur in rekening brengen. Wij gaan ervan uit dat met het blijven doorbetalen van de subsidie zij voldoende in staat zijn om de huur aan de gemeente te blijven betalen. In die gevallen waar een individuele organisatie in de knel komt gaan we met deze organisatie in gesprek en kijken we samen hoe hiermee om te gaan. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de zorgaanbieders jeugd, Wmo en doelgroepenvervoer.
iii.         Voor ondernemers gaan we ervan uit dat zij al dan niet met ondersteuning vanuit de rijksregelingen in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen en dus ook de huur- en/of pachtbetaling aan de gemeente. Dat geldt zeker voor ondernemers waarbij de bedrijfsactiviteit kan worden voortgezet (bijv. agrariërs).

We zijn echter niet blind en zien dat in sommige branches of sectoren dit niet realistisch is omdat zij verplicht dicht zijn. Ook zien wij dat seizoensgebonden branches of sectoren onder druk staan omdat zij, vanwege hun seizoensgebondenheid, niet voor compensatie van het Rijk in aanmerking komen (bijv. strandtent exploitanten). Wij stellen daarom voor om de exploitanten van strandtenten de aan de gemeente te betalen huur en/of pacht voor de periode dat zij door de (landelijke) corona-maatregelen geen of zeer beperkt gebruik van hun accommodatie kunnen maken kwijt te schelden.
Voor alle overige ondernemers geldt dat wij met elke ondernemer die bij de gemeente huur/pacht en in de knel komt een maatwerkafspraak zullen maken om hen tegemoet te komen en de corona-crisis te kunnen doorstaan.

iv.         Voor particuliere huurders en/of pachters gaan wij ervan uit dat zij, voor zover zij door de maatregelen financieel in de knel zijn gekomen, zij in voldoende mate gebruik kunnen maken van landelijke en/of lokale inkomensondersteunende maatregelen. Wij achten hen dan ook in staat om de verschuldigde huur en/of pacht aan de gemeente te kunnen betalen. Mocht een individuele huurder/pachter desondanks niet in staat zijn aan zijn verplichtingen te voldoen, gaan wij met deze huurder/pachter in gesprek voor een maatwerkoplossing. Particuliere huurders en/of pachters worden in beginsel niet gecompenseerd. De woning blijft bewoond en de recreatiewoning blijft beschikbaar voor gebruik. Alleen in uitzonderlijke situatie bekijken we of maatwerk nodig is.

b.         Consequentie:

De niet te vorderen huren en pachten bedragen als de maatregelen 20 mei worden opgeheven circa € 99.000, als de maatregelen per 1 september worden opgeheven circa € 219.000 en als de maatregelen tot het einde van het jaar gelden circa € 365.000.
De niet te vorderen huren en pachten waarvoor maatwerk moet worden verricht of waarvoor nader onderzoek moet worden gedaan bedragen als de maatregelen 20 mei worden opgeheven maximaal circa € 37.000, als de maatregelen per 1 september worden opgeheven maximaal circa € 75.000 en als de maatregelen tot het einde van het jaar gelden circa 125.000. De verwachting is dat het maatwerk niet tot volledige uitkering van de bovengenoemde bedragen zal leiden.

1.4.      Wij voeren de Rijksregeling voor het compenseren van de ouderbijdrage in de kinderopvang uit voor de VVE/peuteropvang.

a.         Toelichting:

De exploitatiekosten van VVE/peuteropvang lopen gewoon door, maar de inkomsten van de peuteropvang hangen af van doorbetaling door ouders. Op termijn kan dit leiden tot liquiditeitsproblemen. Ouders met kinderopvang toeslag (KOT) vanuit de belastingdienst betalen hun facturen gewoon door en de eigen bijdrage wordt door de overheid vergoed. Ouders die geen recht hebben op KOT en een (VVE/SMI) peuterplaats van de gemeente vergoed krijgen betalen ook een eigen bijdrage. Het Rijk heeft besloten dat deze ouders ook hun eigen bijdrage terug zullen krijgen, zodat de kinderopvang gewoon financieel gezond blijft.

b.         Consequenties:

Geen, want de gemeente krijgt vanuit het Rijk een bedrag om deze eigen bijdrage te kunnen bekostigen. Hoeveel dit gaat zijn en wanneer dit wordt uitgekeerd is nog onduidelijk. Er wordt snel gestart met het maken van een inventarisatie om hoeveel peuterplaatsen het gaat voor de gemeente Schagen.

1.5.      De leges op basis van Titel 3 (“evenementen”) van de tarieventabel in te trekken voor alle gevallen waarbij de vergunning vanwege het Coronavirus wordt ingetrokken, geweigerd of via de noodverordening verboden zijn.

a.         Toelichting:

Vanwege het Coronavirus zullen diverse evenementen en overige activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Voor deze evenementen en activiteiten zijn leges in rekening gebracht. Gelet op de zeer uitzonderlijke situatie die nu is ontstaan, komen we ondernemers tegemoet en betalen we de leges terug.

b.         Consequentie:

Het is nu niet te voorspellen hoe lang de maatregelen zoals ze nu gelden van kracht blijven. De volledige financiële consequentie is daarom op dit moment niet te geven. Tot en met 6 april gaat het waarschijnlijk om een bedrag van ca € 750 tot € 1.000. Door de verlenging van de termijn tot 1 september waardoor de meeste evenementen niet kunnen doorgaan zal het bedrag van terug te betalen leges kunnen oplopen tot ongeveer € 50.000 op jaarbasis.

1.6.      Het vooruitlopend op het inwerking treden van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) alvast in de praktijk gaan toepassen van het ondersteunen van zelfstandige ondernemers die waarschijnlijk zeker onder de werking van de regeling gaan vallen.

a.         Toelichting:

Het Rijk komt op zeer korte termijn met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). In afwachting daarvan zal de gemeente Schagen zelfstandige ondernemers met een (acute) ondersteuningsvraag tegemoet komen vooruitlopend op de inwerkingtreding van de TOZO. Met de TOZO willen wij zorgdragen dat van zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis worden getroffen hun bestaanszekerheid wordt gewaarborgd.

b.         Consequentie:

Op dit moment zijn de kosten van de implementatie en uitvoering van de TOZO nog niet in volledig kaart te brengen. Dat hangt mede af van het uiteindelijke aantal aanvragen. Op dit moment zijn er in de eerste weken al ruim 750 aanvragen gedaan en circa 600 uitkeringen voor uitbetaald. De verwachting is dat dit aantal nog (fors) zal groeien, nu maatregelen door het Rijk zijn verlengd. De gemeente krijgt vanuit het Rijk geoormerkte middelen om de TOZO in Schagen uit te voeren. Daar zitten naast middelen om aan zelfstandige ondernemers uit te keren ook middelen bij voor kosten die de gemeente moet maken om voor uitvoering van de TOZO zorg te dragen. We hebben een voorschot van € 3.800.000 ontvangen. Gemiddeld bedraagt de uitkering TOZO per ondernemer circa € 1.000 per maand. Gezien het aantal toegekende uitkeringen van circa 600 zitten we nu al op min. € 600.000 per maand, excl. Openstaande aanvragen en nog niet meegenomen kredieten. Echter, de TOZO is een specifieke uitkering en zal bij in principe voor de gemeente budgettair neutraal moeten plaatsvinden.

1.7.      Het instellen van een stelpost tijdelijke maatregelen voor de sectoren cultuur en sport ter hoogte van € 100.000 en het college te mandateren deze stelpost nader in te zetten en hierover achteraf verantwoording aan de raad te laten afleggen.

a.         Toelichting:

i.           Het Rijk heeft aangegeven dat kinderen na 28 april weer mogen gaan sporten als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan. In de regio Noord-Holland Noord is afgesproken dat sportverenigingen en sportorganisaties binnen de door hun landelijke koepels afgegeven adviezen een plan uitwerken en aan de gemeente voorleggen hoe zij het sporten voor de jeugd binnen de landelijke richtlijnen kunnen uitvoeren. Daarbij is het de bedoeling dat naast jeugdleden ook niet-jeugdleden kunnen deelnemen. Voor mogelijke kosten die we hiervoor maken, willen we gebruik maken van deze stelpost.
ii.          Ook de diverse culturele instellingen in Schagen (zoals bijvoorbeeld het Scagon De Luxe) worden getroffen door de landelijke corona-maatregelen. Voor hen zal het een uitdaging worden om in de 1,5 meter samenleving hun activiteiten weer op te starten. Daarbij zal dit ongetwijfeld effect hebben op hun bedrijfsvoering. Er zijn voor de culturele instellingen landelijke maatregelen getroffen, maar het is de vraag of deze afdoende zullen zijn. Als gemeente kunnen we in individuele situaties kijken of we iets voor hen kunnen betekenen. Ook hiervoor willen we dan gebruik kunnen maken van genoemde stelpost.

We stellen voor de stelpost nu op te nemen en door uw raad te laten accorderen. We werken tegelijkertijd een voorstel uit hoe we deze stelpost kunnen en willen gaan inzetten. Hierover zullen wij u informeren en wij zullen achteraf aan uw raad verantwoording afleggen over de daadwerkelijke inzet van de stelpost.  

b.         Consequentie:

De totale kosten van de stelpost zijn maximaal € 100.000 waarvoor in de reguliere budgetten op de begroting 2020 geen middelen zijn opgenomen.

1.8.      Te besluiten de contractvoorwaarden voor zorgaanbieders Jeugd en Wmo en leerlingenvervoer (incl. schoolzwemmen) aan te passen naar de daadwerkelijke geleverde zorg, inclusief de alternatieve zorg en een aanvullende bijdrage tot aan het bedrag van het moment dat de zorg nog geleverd kon worden (februari) om daarmee de gedane uitgaven weer rechtmatig te maken. En vergelijkbaar de subsidievoorwaarden aan te passen voor activiteiten- en budgetsubsidies. Deze aanpassing van de contractwaarden respectievelijk subsidievoorwaarden geldt tot 1 juni a.s. of zoveel langer als de corona-maatregelen van toepassing zijn.

a.         Toelichting:

i.           Op dit moment zijn de afspraken met de zorgaanbieders op contractbasis gebaseerd op prijs maal geleverde zorg. Als wij nu door uw raad een besluit laten nemen om dit aan te passen naar de daadwerkelijke geleverde zorg, inclusief de alternatieve zorg en een aanvullende bijdrage tot aan het bedrag van het moment dat de zorg nog geleverd kon worden (februari) dan kan dit besluit de gedane uitgaven weer rechtmatig maken.
ii.          Vergelijkbaar geldt dit ten aanzien van de subsidies. Als we ook in dit geval uw raad laten besluiten dat verenigingen, vrijwilligersorganisaties, dorpshuizen en instellingen met budgetsubsidies hun subsidie voor 2020 blijven ontvangen ook voor activiteiten die (deels) niet door coronamaatregelen kunnen plaatsvinden zal sprake zijn van rechtmatig subsidiëren.

b.         Consequentie:

Geen want de financiële consequenties van het rechtmatig maken van genoemde uitgaven vindt plaats binnen de begrote budgetten.

Door college genomen maatregelen
Naast bovenstaande aan de raad voor te leggen maatregelen heeft uw college binnen haar bevoegdheid reed diverse maatregelen genomen. Deze treft u hieronder aan.

2.1.      Opschorten van de betaaldatum naar 1 oktober 2020 voor de aanslagen marktgelden in juli 2020. Het niet verschijnen op de markt vanwege het coronavirus, zien als een reden om in aanmerking te komen voor een ontheffing. En deze ontheffing aan het eind van dit jaar ambtshalve verlenen.

a.         Toelichting:

Onze markten gaan vooralsnog door. Er zijn echter marktkooplui die vanwege de huidige omstandigheden niet komen. In de verordening marktgelden is een mogelijkheid tot ontheffing opgenomen. Deze luidt: ‘Indien de belastingplichtige door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik kan maken van zijn standplaats wordt teruggaaf verleend van het betaalde marktgeld.
We zijn van mening dat het niet op de markt verschijnen door marktkooplui vanwege het coronavirus onder deze ontheffing moet vallen. In onze gemeente zijn meerdere markten, met ieder hun eigen tarief. Wanneer iemand in aanmerking komt voor ontheffing, hangt daarmee samen. Bijvoorbeeld de weekmarkt in Schagen, deze is het gehele jaar aanwezig op iedere donderdag. Het jaarbedrag (52 weken) staat gelijk aan 38 weken. Pas wanneer iemand meer dan 14 maal niet aanwezig is geweest, is het voordeliger om de berekening per aanwezige marktdag te doen en is een ontheffing mogelijk.
De aanslagen marktgelden leggen we, net als voorgaande jaren, eind juli op. Hierbij geven we aan dat de betaling uiterlijk voor 1 oktober 2020 moet plaatsvinden. Tevens geven we uitleg over de eventuele ambtshalve ontheffing aan het eind van het jaar. Met marktkooplieden die wél op de markt staan, maar vanwege de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen en daardoor de marktgelden niet of moeilijk kunnen betalen, gaan we in overleg om samen een oplossing te zoeken.

b.         Consequentie:

De geraamde opbrengst aan marktgelden is € 58.000. Het financiële gevolg van de eventuele ontheffingen is nu nog niet te berekenen omdat deze afhankelijk is van de daadwerkelijk te verlenen ontheffingen. Voor de periode tot 20 mei gaan wij uit van 10%, aan ontheffingen, tot 1 september van 20% en tot 31 december van 50%.

2.2.      Opschorten van de laatste betaaldatum naar 1 oktober 2020 voor de aanslagen forensen- en toeristenbelasting 2019. We versturen de aanslagen in mei 2020.

a.         Toelichting:

Deze aanslagen leggen we na afloop van het jaar op. Dit betekent dat we in de periode van januari t/m maart de gegevens verzamelen over het afgelopen jaar. De forensenbelasting leggen we op aan particulieren die gebruik hebben kunnen maken van hun recreatiewoning.
De recreatieondernemers hebben vorig jaar de toeristenbelasting geïncasseerd van de toeristen. Dit moeten zij nu vervolgens aan de gemeente afdragen. Door het opschorten van de betaaltermijn hoeft dit pas 1 oktober 2020.
Ondernemers die ondanks het opschorten van de betaaltermijn van de toeristenbelasting 2019 financieel in de knel komen, bieden wij de mogelijkheid van een betalingsregeling.

b.         Consequentie:

Met uitzondering van de effecten op het uitgesteld betalen zijn er vooralsnog geen gevolgen voor de geraamde opbrengst forensen- en toeristenbelasting 2019.

2.3.      Gedurende de tijd van de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beteugelen is er geen handhaving op niet of te laat betalen van gemeentelijke belastingen en privaatrechtelijke facturen. We zullen het verzenden van aanmaningen en dwangbevelen voorlopig uitstellen.

a.         Toelichting:

Van de belastingaanslagen zullen we de komende drie maanden geen aanmaning sturen. Ondernemers die de betaling in deze onzekere tijd nog even niet kunnen doen, hebben zo in elk geval lucht tot 1 oktober. Wij verwachten dat er dan veel meer duidelijkheid is over de gevolgen van de coronamaatregelen en de effecten van het Rijksbeleid. Dit geldt ook voor inwoners die wegens arbeidstijdverkorting met vermindering van hun inkomen te maken krijgen.

b.         Consequentie:

Vooralsnog geen. Uiteindelijk kan het zijn dat in individuele gevallen inwoners of ondernemers dermate in de financiële knel komen dat zij de gemeente niet meer kunnen betalen. Dat zal dan maatwerk vergen en dan kan pas in beeld worden gebracht wat de financiële consequenties zijn.

2.4.      Het in overleg met de Stichting Marktstad Schagen uitstellen van het opleggen van de BIZ-bijdrage. Daarnaast zijn we in overleg met de Stichting om te onderzoeken wat verder mogelijk c.q. gewenst is.

a.         Toelichting:

Deze opbrengst komt volledig ten gunste van Stichting Schagen Marktstad. Voor de gemeente heeft deze maatregel geen enkel effect. De ondernemers van het stadscentrum van Schagen zouden in maart 2020 een aanslag ontvangen voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ). De verzending van deze aanslagen is uitgesteld.

b.         Consequentie:

De geraamde opbrengst aan BIZ-bijdrage is ongeveer € 104.000. De financiële gevolgen voor de stichting zijn minimaal omdat de stichting nog geen verplichtingen was aangegaan.

2.5.      Regionaal is besloten om de zorgaanbieders Jeugd en Wmo en gemeentelijk doelgroepenvervoer conform de afspraken tussen Rijke en VNG te financieren voor geleverde zorg en te compenseren voor zorg die vanwege corona niet kan worden geleverd. De maatregelen die wij hebben genomen, gelden vanaf 1 maart 2020 tot 1 juni 2020.

a.         Toelichting:

i.           Wij werken voor de aanbieders Jeugd en Wmo met een zogeheten peilperiode: dit is het gemiddelde van uw productie in de maanden januari en februari 2020 (periode 1 en 2 van 2020). Over februari dienen de zorgaanbieders hun declaraties op de gebruikelijke manier in. Wij behandelen en betalen deze zoals volgens het contract is afgesloten. De maanden maart, april en mei (periode 3 tot en met 6) declareren zij de daadwerkelijk geleverde zorg, inclusief alternatief geleverde zorg. Is de daadwerkelijk geleverde zorg lager dan de productie volgens de peilperiode? Dan vullen wij dit verschil aan.
ii.          Reguliere afspraken kunnen aanbieders doelgroepenvervoer op de normale manier declareren. Wij vergoeden deze volgens het contract dat is afgesloten. Gaan afspraken niet door? Dan vergoeden wij 80% van het reguliere tarief. Voor het vervoer van dagbesteding gaan we vooralsnog uit van 100% vergoeding van het reguliere tarief.

b.         Consequentie:

i.           De kosten van bovenstaande genomen maatregel en vallen lager uit dan regulier verwacht en kunnen zoals het er nu uitziet binnen het reguliere budgetten voor Jeugd, Wmo en doelgroepenvervoer worden opgevangen.
ii.          De Rijksoverheid en gemeenten zijn nog in overleg over een mogelijke regeling voor financiering van meerkosten die voortkomen uit de naleving van richtlijnen van het RIVM. Wij weten nog niet hoe deze eruit zal komen te zien. Zodra we dat weten, informeren wij u hierover en komen we zonodig met aanvullende voorstellen. Vooralsnog betreft dit een risico dat we nog niet kunnen kwantificeren.

2.6.      Regionaal is besloten om het Leerlingenvervoer voor 80% van de reguliere te factureren omzet maandelijks te blijven betalen aan de gecontracteerde vervoerder.

a.         Toelichting:

De 80% dekt de vaste kosten die de gecontracteerde vervoerders voor leerlingenvervoer inclusief schoolzwemmen moeten blijven maken ondanks dat de vervoerders op dit moment geen prestaties leveren vanwege de verplichte sluiting van het onderwijs. Vanaf 11 mei zal het onderwijs gedeeltelijk weer van start gaan en zullen de vervoerders ook weer deels tot uitvoering overgaan. Uitgevoerd vervoer zal op declaratiebasis volledig worden gefactureerd en vergoed. Voor het gedeelte van het vervoer waarvan het onderwijs en/of schoolzwemmen langer verplicht blijft gesloten blijft de 80% regeling van kracht.

b.         Consequentie:

i.           De kosten van leerlingenvervoer inclusief schoolzwemmen zullen als gevolg van de sluiting van het onderwijs en de genomen maatregel lager uitvallen dan begroot en kunnen binnen het reguliere budgetten leerlingenvervoer en schoolzwemmen worden opgevangen.
ii.          Zodra de scholen 11 mei weer opengaan zal ook het leerlingenvervoer (deels) weer worden opgestart. Wij hebben een vervoersplicht voor die kinderen die naar school gaan en in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Dit vervoer zal door verplichte aanpassingen vanwege de RIVM richtlijnen hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk duurder gaan uitvallen. Er is echter op dit moment nog geen inschatting te maken van deze meerkosten.

De Rijksoverheid en gemeenten zijn nog in overleg over een mogelijke regeling voor financiering van meerkosten die voortkomen uit de naleving van richtlijnen van het RIVM. Wij weten nog niet hoe deze eruit zal komen te zien. Zodra we dat weten, informeren wij u hierover en komen we zonodig met aanvullende voorstellen. Vooralsnog betreft dit een risico dat we nog niet kunnen kwantificeren.

Autonome ontwikkelingen
Ook als we niet overgaan tot expliciete maatregelen wordt de gemeente Schagen als gevolg van de door het Rijk genomen maatregelen geconfronteerd met autonome ontwikkelingen die (financiële) consequenties hebben voor de gemeente. Deze zijn:

3.1.      De maatregelen ter beteugeling van het Coronavirus zorgen voor aanmerkelijk meer afval.

a.         Toelichting:

Bewoners zijn noodgedwongen thuis en genereren daarmee meer huishoudelijk afval. Daar bovenop stroomt veel bedrijfsafval het huishoudelijk afval in. Denk daarbij aan de vele pakketbezorgers en maaltijdbezorgers die aan huis goederen en eten afleveren. Huishoudens zorgen daarmee voor veel meer verpakkingsafval en etensresten dan normaliter het geval. De afvalkosten zullen in kalenderjaar 2020 aanmerkelijk hoger zijn. We moeten er rekening mee gehouden dat de eindafrekening 2020 hoger zal zijn dan de totaalsom van de maandelijkse bevoorschotting.

b.         Consequentie:

De extra kosten van afval waarmee de gemeente wordt geconfronteerd bedragen op dit moment reeds € 130.000 (maart, april en mei) en voor elke maand dat de corona-maatregelen van kracht blijven verwachten we dat deze kosten met € 40.000 per maand zullen toenemen.

3.2.      Lagere inkomsten uit pachten van kermis exploitanten.

a.         Toelichting:

Doordat we dit jaar vanwege de landelijke corona-maatregelen geen of veel minder kermissen in onze gemeente kunnen laten plaatsvinden hoeven de kermis exploitanten ook geen pacht te betalen. Deze pacht kunnen wij alleen in rekening brengen als een kermis daadwerkelijk plaatsvindt.

b.         Consequentie:

De geraamde opbrengsten aan pachten kermis 2020 zijn € 71.000 die de gemeente dit jaar niet gaat ontvangen.

3.3.      We gaan Schagen Actief geen boete opleggen of een prestatievergoeding in rekening brengen.

a.         Toelichting:

In het contract zijn afspraken gemaakt tot het opleggen van boetes, dan wel een prestatie vergoeding. Als gevolg van de maatregelen zijn sommige afspraken niet te realiseren, zoals het hebben van meer bezoekers. Zowel een boete als vergoeding is hier niet meer van toepassing. Dit omdat er sprake is van overmacht. Bij overmacht is er de afspraak dat gemeente en Schagen Actief met elkaar in gesprek gaan.

b.         Consequentie:

Op dit moment zijn er nog geen financiële consequenties.

3.4.      Nog te verzenden aanslagen OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor onder andere nieuwe inwoners op de gebruikelijke wijze verzenden.

a.         Toelichting:

i.           De meeste aanslagen OZB, afvalstoffen- en rioolheffing zijn eind februari en in maart verzonden (ruim 25.000 stuks). De nog te verzenden aanslagen zullen voornamelijk bestaan uit aanslagen voor nieuwe inwoners. Het is goed om deze aanslagen maandelijks te blijven verzenden, zodat men weet wat hun lokale lasten zijn. Het voorstel is om niets aan deze aanslagen te wijzigen. Ook voor deze groep geldt, dat niet handhaven op te laat betaalde gemeentelijke belastingen en geen aanmaningen of dwangbevelen versturen in de periode dat de maatregelen gelden. Inwoners en ondernemers die vanwege hun financiële situatie de aanslag niet kunnen betalen, kunnen kwijtschelding of een betalingsregeling aanvragen. Voor de OZB geldt immers dan er geen verlaging van het tarief mag plaatsvinden voor een specifieke groep. Een eventuele verlaging van het tarief zal voor iedereen gelden, dus ook degene die niet financieel getroffen worden in deze huidige situatie.
ii.          De afvalstoffenheffing wordt slechts opgelegd aan huishoudens. De afvalinzameling van bedrijven loopt niet via de gemeente.
iii.         De rioolheffing is voor de afvoer van afvalwater, maar ook voor het afvloeiend hemelwater. Wanneer een pand tijdelijk is gesloten zal er nog steeds sprake zijn van afvloeiend hemelwater. Hierin zijn dus geen mogelijkheden om in specifieke gevallen de aanslag te verminderen.

Van de aanslagen OZB, afval en riool zullen we de komende drie maanden geen aanmaning sturen. Ondernemers die de betaling in deze onzekere tijd nog even niet kunnen doen, hebben zo in elk geval lucht tot 1 oktober.

b.         Consequentie:

i.           Vooralsnog geen gevolgen. Wellicht dat er meer kwijtschelding moet worden verleend of dat aanslagen oninbaar worden verklaard. De gevolgen van deze effecten zijn nu nog niet in te schatten. Maar wanneer 1% niet aan de betalingsverplichting kan voldoen, is het gemis aan inkomsten € 208.000.

3.5.      Het verzenden van de aanslagen forensenbelasting 2020 in april 2021, waarbij we het tarief van € 1,30 per persoon per overnachting handhaven.

a.         Toelichting:

Hierbij geldt dat we de forensenbelasting opleggen aan particulieren die minimaal 90 dagen de beschikking hebben gehad over hun recreatiewoning. Vanwege de maatregel ‘blijf thuis’ kunnen de particulieren in de huidige periode geen gebruik maken van de recreatiewoning. Zodra de maatregelen worden versoepeld is dat weer mogelijk. Op het moment dat het aantal dagen dat er gebruik gemaakt kan worden van de recreatiewoning dermate laag is kan het tarief omlaag worden bijgesteld.

b.         Consequentie:

De geraamde opbrengsten aan forensenbelasting in 2020 zijn € 1.516.000. Vooralsnog zijn er geen financiële gevolgen, omdat we verwachten dat de belastingplichtigen dit jaar minimaal 90 dagen kunnen beschikken over hun recreatiewoning.

3.6.      Het verzenden van de aanslagen toeristenbelasting 2020 in april 2021, waarbij we het tarief van € 1,30 per persoon per overnachting handhaven.

a.         Toelichting:

Voor de toeristenbelasting geldt dat de hoogte hiervan afhankelijk is van het aantal personen dat in onze gemeente overnacht, zonder hier hun hoofdverblijf te hebben. Als de komst van toeristen naar onze gemeente uitblijft, dan worden de geraamde inkomsten niet gehaald. Normaal gesproken ligt de piek van de toeristen in de periode van mei t/m augustus, in deze maanden vinden de meeste overnachtingen plaats.
Bij het uitblijven van overnachtingen door toeristen wordt niet alleen de gemeente getroffen, maar vooral ook de recreatieondernemers. Gezien de ontwikkelingen en onduidelijkheid rondom het verlengen van de maatregelen, verwachten wij dat deze zomer het aantal overnachtingen minimaal zal zijn. Stel dat de maatregelen vanuit het Rijk eind mei wél soepeler worden, dan nog is het de vraag of het aantal overnachtingen hiermee flink omhoog zal gaan. Immers, evenementen zijn tot 1 september niet toegestaan.
Voor ondernemers die ondanks bovenstaande door het betalen van de toeristenbelasting 2020 financieel in de knel komen, bieden wij de mogelijkheid van een betalingsregeling.

b.         Consequentie:

De geraamde opbrengsten aan toeristenbelasting 2020 zijn € 1.444.000. Wanneer we ervan uitgaan dat er minder toeristen komen en dat het piekmoment in de zomertijd is kan het tekort oplopen tot € 1.000.000 per 1 september en oplopend naar max. € 1.444.000 aan het eind van het jaar.

3.7.      Het verzenden van de aanslagen precariobelasting aan het eind van dit jaar. Hierbij brengen we de periode dat voorwerpen niet op de gemeentegrond konden staan, in verband met de coronacrisis, niet in rekening.

a.         Toelichting:

De precariobelasting wordt altijd aan het eind van het jaar opgelegd, omdat dan in beeld is wie hiervoor in aanmerking komt. Een aantal voorwerpen welke in aanmerking komen voor de precariobelasting zijn nu niet aanwezig. Eén daarvan zijn de terrassen van de horecagelegenheden. Gelet op de verordening precariobelasting hoeft deze belasting slechts betaalt te worden over de maanden dat deze voorwerpen aanwezig zijn. Bij het opleggen, aan het eind van het jaar, wordt hier rekening mee gehouden.

b.         Consequentie:

De geraamde opbrengst aan precariobelasting is op jaarbasis € 124.000. Dit is per maand ruim € 10.000. Tot 20 mei verwachten we dat de opbrengsten € 31.000 lager uitvallen. Wanneer we uitgaan van de duur van 6 maanden vallen de opbrengsten dit jaar € 62.000 lager uit. En indien we tot het eind van het jaar geen opbrengsten meer ontvangen loopt dit bedrag op naar € 103.000.

Maatregelen die geen besluitvorming vergen
Dit betreft maatregelen die we in de uitvoering direct kunnen of reeds toepassen door processen soepeler en sneller te laten verlopen vanuit het meedenken met onze inwoners, verenigingen, ketenpartners en ondernemers. Het betreft onder andere de volgende maatregelen:

4.1.      Wij zetten alles op alles om bouwvergunningen soepel te verlenen. Onze digitale koploperspositie helpt daar zeker aan bij (zie ook onze website).

4.2.      Wij hebben vrijwel direct een hulploket voor ondernemers geopend om hen zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen in deze onzekere tijden. Hiertoe hebben we binnen de Wijkteams diverse medewerkers vrijgemaakt en ingewerkt om o.a. de vragen en aanvragen TOZO snel en adequaat af te handelen

4.3.      We zijn als gemeente zeer succesvol in het snel afhandelen van facturen die wij moeten betalen wat door ondernemers zeer wordt gewaardeerd. Toch zullen we intern hiervoor extra aandacht vragen zodat zeker in deze tijd ondernemers hun factuur vrijwel direct betaald krijgen.

Overige aandachtspunten c.q. keuzes
De GGD en de Veiligheidsregio zullen als gevolg van de corona-crisis extra inzet en werkzaamheden moeten leveren die op voorhand niet zijn gefinancierd noch waarvoor de gemeenten dekking hebben. Los van eventuele mogelijkheden herallocatie van middelen binnen de bestaande budgetten van de GGD en/of Veiligheidsregio is de verwachting dat zij en daarmee de gemeente met meerkosten zullen worden geconfronteerd. Op dit moment is landelijk en regionaal nog niet bekend hoe hiermee zal worden omgegaan en of de gemeenten hiervoor compensatie vanuit het Rijk gaan ontvangen. Wij wachten dit af alvorens hiertoe in regionaal verband met eventuele voorstellen te komen.

Er is op provinciaal niveau veel instrumentarium in ontwikkeling. Wij gaan zorgen dat we die ontwikkelingen zo snel mogelijk beschikbaar krijgen voor onder andere onze ondernemers. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan:

·                er een digitaal platform voor ondernemers bij het ontwikkelingsbedrijf en de Kamer van Koophandel
·                er is een noodkredietfonds gevuld met het provinciaal innovatiefonds (Noord Holland heeft 20-25% start ups)

De overige heffingen, zoals campergeld, bouwleges, grafrechten en liggeld pleziervaartuigen, hebben geen c.q. minder raakvlakken met de problemen rondom de coronacrisis. Deze heffingen zijn daarom nu buiten beschouwing gelaten. U kunt hierover nu of op een later moment altijd besluiten dit opnieuw af te wegen.

We hebben overwogen of het zinvol is om toekomstig groot onderhoud in de openbare ruimte naar voren te halen om zo meer werk voor ondernemers te genereren. Alles afwegende stellen wij voor om dat niet te doen en hebben daarvoor de volgende argumentatie. Op dit moment lopen al alle aanbestedingen voor groot onderhoud. Werkzaamheden naar voren halen heeft geen zin, er is geen geld voor beschikbaar, het vergt veel tijd om dit inclusief besluitvorming te regelen en groot onderhoud naar voren halen vergt extra personele capaciteit die we niet hebben of kunnen krijgen. Daarnaast worden de sectoren waar wij een beroep op doen op dit moment nog niet zo getroffen door de corona-crisis. Dat gaat pas echt gebeuren als de crisis lang voortduurt en opdrachtgevers als de gemeente (door deze crisis) moeten gaan bezuinigen. Overigens is het daarbij de vraag of andere partijen, zoals bijvoorbeeld Alliander, in staat zijn om aan het naar voren halen van groot onderhoud hun medewerking te verlenen.

Mochten we vanwege de maatregelen voor de coronacrisis kosten moeten maken voor de interne organisatie, dan komen we hier bij uw raad apart op terug.

Financiële consequenties
In het bovenstaande hebben we bij elke maatregel en autonome ontwikkeling in beeld gebracht wat de (mogelijke) financiële consequenties zijn. Hieronder treft u deze schematisch in een overzicht aan. Daarbij hebben we onderscheid gemaakt naar de periode dat de corona-maatregelen van kracht kunnen zijn aansluitend bij de door het Rijk genoemde data.

Maatregelen

Dekking Specifieke Rijksregeling

Dekking Regulier budget

Geen dekking

Tot 20 mei

Tot 1 september

Tot eind 2020

Aan raad voor te leggen:

1.1

Zoektermijn

Buig

1.2

Subsidies

Subsidies

1.3

Huren en pachten

136.000

294.000

490.000

1.4

VVE/peuteropvang

Regeling vergoeding ouder-bijdrage

1.5

Evenementen

1.000

30.000

50.000

1.6

TOZO

TOZO

1.7

Stelpost cultuur en sport

100.000

100.000

100.000

1.8

Rechtmatigheid

Zorg Jeugd en Wmo, LLV en Subsidies

Reeds genomen door college B&W:

2.1

Marktgelden

6.000

12.000

30.000

2.2

Uitstel forensen- en toeristenbelasting 2019

PM

2.3

Uitstel en geen aanmaning, etc.

PM

2.4

BIZ-bijdrage

0

2.5

Zorg jeugd, Wmo en doelgroepen-vervoer

Zorg Jeugd en Wmo

PM

PM

PM

2.6

Leerlingenvervoer

LLV

PM

PM

PM

Autonoom

3.1

Meer afval

130.000

250.000

410.000

3.2

Pachten kermis

71.000

71.000

71.000

3.3

Schagen Actief

PM

3.4

OZB, afval en riool (per 1%)

52.000

104.000

208.000

3.5

forensenbelasting 2020

0

3.6

Toeristenbelasting 2020

300.000

1.000.000

1.444.000

3.7

Precariobelasting

31.000

62.000

103.000

Overig

GGD en Veiligheidsregio

PM

PM

PM

Totaal

827.000

1.923.000

2.906.000

NB 1     de PM posten bij zorg en bij leerlingenvervoer betreffen de mogelijke meerkosten die het gevolg zijn van het verplicht moeten opvolgen van RIVM-richtlijnen. Deze zijn nog niet in beeld en kunnen derhalve nog niet worden gekwantificeerd.
NB 2     de PM posten bij GGD en Veiligheidsregio betreffen de extra werkzaamheden vanwege de corona-crisis en de mogelijke meerkosten die het gevolg zijn van het verplicht moeten opvolgen van RIVM-richtlijnen. Deze zijn nog niet in beeld en kunnen derhalve nog niet worden gekwantificeerd.

Bijzondere tijden zorgen ook voor te nemen bijzondere maatregelen. Zoals hierboven aangegeven moet de gemeente op basis van de maatregelen en autonome ontwikkelingen tot 20 mei een bedrag van € 827.000 dekken en als het tot 1 september duurt een bedrag van € 1.923.000 dekken. En dit loop op naar € 2.906.000 als we de maatregelen tot het eind van dit jaar moeten oprekken. Op dit moment willen wij daarvoor de algemene reserve als vangnet inzetten. Dit omdat deze reserve ook in het leven is geroepen om als buffer te dienen voor onvoorziene situaties.

De algemene reserve heeft op 1 januari 2020 een omvang van € 4.274.000. Na de onttrekking van de bovenstaande maatregelen zoals nu voorgesteld zal de algemene reserve met tweederde slinken. Gezien de eerste bespiegelingen van autonome ontwikkelingen die aangegeven worden bij de 1e rapportage 2020 en de nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen in de kadernota zullen wij moeten kijken op welke wijze wij in staat zijn om deze algemene reserve weer aan te kunnen vullen. Dit om de weerstandcapaciteit op termijn weer op het niveau van 1,5 te brengen (gewenst niveau van de raad).

Wij gaan ervan uit dat de maatregelen die nu genomen worden vooralsnog niet vergoed worden door het Rijk waardoor de druk op onze weerstandcapaciteit zal toenemen en wij financieel weinig armslag over hebben om nog nieuwe zaken te kunnen dekken uit deze reserve. Een overweging kan zijn om in een later stadium alle bestaande (bestemmings)reserves onder de loep te nemen en te kijken naar mogelijkheden voor heroriëntatie.

We zien dat de effecten van de landelijke corona-maatregelen bij sommige delen van de samenleving onevenredig hard aankomen en bij andere delen van de samenleving in mindere mate. Deze effecten zien we landelijk en ook in de gemeente Schagen. Het Rijk is zich hiervan bewust en zet zich nu in op het doorkomen van de crisis waarbij zij regelmatig aangepaste maatregelen treft om aan deze onevenredige impact tegemoet te komen.
Het Rijk heeft daarnaast ook aangegeven dat we op termijn rekening moeten houden dat we als samenleving offers zullen moeten brengen om deze effecten voor iedereen weer enigszins duurzaam in balans te brengen en samen de schouders te zetten in het weer opbouwen van onze economie. Dat gaat ongetwijfeld ook zijn effecten hebben voor de gemeente Schagen. Alleen welke extra offers wij als gemeente moeten brengen door landelijk, regionaal en lokaal te nemen maatregelen is nu nog niet te overzien. Daar komen we bij de begrotingsbehandeling op terug als er ook landelijk meer bekend is.

Meerdere noodmaatregelen
Vanwege de coronacrisis is het mogelijk dat ondernemers (incl. gesubsidieerde instellingen en zorgaanbieders) voor meerdere noodmaatregelen in aanmerking komen. Vanuit de Rijksoverheid zijn er meerdere regelingen waar zij aanspraak op kunnen maken en lijkt er een extra noodpakket aan te komen. Wij vragen ondernemers om niet van verschillende noodmaatregelen gebruik te maken, en dat de Rijksoverheid en de gemeente – als zij dat wel doen – het recht hebben om achteraf tot verrekening over te gaan.

Communicatie van het besluit
We zorgen in de communicatie voor maatwerk richting de diverse doelgroepen. Dat betekent dat we per onderdeel/maatregel bepalen welke communicatiemiddelen we inzetten. Dat is de ene keer via een persbericht, website en socials; de andere keer naast deze middelen ook via bijvoorbeeld een brief of e-mail. Uitgangspunt bij ál onze communicatie is dat we de leefwereld van de ontvanger als uitgangspunt nemen, dat we empathie en begrip tonen voor de situatie waarin zij (wellicht) verkeren, aangeven welke maatregel wij genomen hebben, waarom wij dat gedaan hebben en wat de maatregel voor de ontvanger betekent. We zoeken hierbij actief contact waar dat mogelijk is (zoals recreatieondernemers, horecaondernemers) en zorgen ervoor dat we in onze dienstverlening en communicatie zo laagdrempelig mogelijk zijn. Oftewel: we zorgen ervoor dat we liefst geen - en anders zo min mogelijk - administratieve handelingen vragen (wat automatisch kan, doen we automatisch), zorgen voor eenvoudige formulieren, goede bereikbaarheid, goede vindbaarheid van de informatie en begrijpelijke taal.

De kernboodschap in al onze communicatie over de verschillende onderdelen van dit besluit is:
Als gemeente vinden wij het belangrijk dat onze inwoners en ondernemers deze periode zo goed mogelijk doorkomen. Daarom hebben wij voor inwoners en ondernemers die dat nodig hebben maatregelen genomen, bovenop de landelijke maatregelen. We willen alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om banen en inkomens van inwoners en ondernemers zoveel mogelijk veilig te stellen.

Planning na raadsbesluit:

·                Info op website schagen.nl/coronavirus
·                zoveel als mogelijk: directe communicatie naar specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld over uitstel betalen toeristenbelasting)

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris

De heer N.H. Swellengrebel

burgemeester

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen[1] Op dit moment is door de huidige uitzonderlijke omstandigheden werk voor jongeren weinig voor handen. Het UWV meldt dat in de leeftijdscategorie tot 25 jaar er dit jaar in maart ten opzichte van februari een toename 185% van nieuwe WW-uitkeringen is te zien. Dit terwijl tussen februari en januari nog sprake was van een afname van het aantal nieuwe WW-uitkeringen met 9%.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43