Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar

Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Bijzondere tijden zorgen ook voor het nemen van bijzondere maatregelen. Zoals in het raadsvoorstel is aangegeven, moet de gemeente flinke bedragen dekken. Op basis van de maatregelen en autonome ontwikkelingen als deze tot 1 september duren: een bedrag van
€ 1.923.000. Dit loop op naar € 2.906.000 als we de maatregelen tot het eind van dit jaar moeten oprekken.

De Algemene reserve heeft op 1 januari 2020 een omvang van € 4.274.000. Na de onttrekking van de bovenstaande maatregelen zal de Algemene reserve met twee derde slinken.Dat is onder gewenst niveau. Gezien de eerste bespiegelingen van autonome ontwikkelingen die aangegeven worden bij de 1e rapportage 2020. Plus de nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen zoals verwoord in de kaderbrief, zullen wij moeten kijken op welke wijze wij in staat zijn om deze Algemene reserve weer aan te kunnen vullen. Dit om de weerstandscapaciteit op termijn weer op het niveau van 1,5 te brengen (gewenst niveau van de raad).

Wij gaan ervan uit dat de maatregelen die nu genomen worden vooralsnog niet vergoed worden door het Rijk. Waardoor de druk op onze weerstandscapaciteit zal toenemen. En wij financieel weinig armslag over hebben om nog nieuwe zaken te kunnen dekken uit deze reserve. Middels de VNG uiten wij onze zorgen hierover. We vragen aandacht hiervoor bij het Rijk.

We zien dat de effecten van de landelijke corona-maatregelen bij sommige delen van de samenleving onevenredig hard aankomen. Bij andere delen van de samenleving is dat in mindere mate. Deze effecten zien we landelijk en ook in de gemeente Schagen. Het Rijk is zich hiervan bewust. De rijksoverheid zet zich nu in op het doorkomen van de crisis. Hierbij treft het Rijk regelmatig aangepaste maatregelen om aan deze onevenredige impact tegemoet te komen.
Het Rijk heeft daarnaast ook aangegeven dat we op termijn rekening moeten houden met offers. Als samenleving zullen we offers moeten brengen om deze effecten voor iedereen weer enigszins duurzaam in balans te brengen. Dat betekent samen de schouders te zetten onder het weer opbouwen van onze economie. Dat gaat ongetwijfeld ook zijn effecten hebben voor de gemeente Schagen. Alleen is nu nog niet te overzien welke extra offers wij als gemeente moeten brengen. Dat hangt af van de landelijk, regionaal en lokaal te nemen maatregelen. Daar komen we bij de begrotingsbehandeling op terug, als er ook landelijk meer bekend is.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43