Duurzame instandhouding van de leefomgeving

Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur

Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Basiskaart Schagen (BSK)
Binnen het project Basis op Orde houden we de Basiskaart Schagen (BKS) continu actueel. Dit om zo maximaal voordeel te hebben bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De BKS bestaat uit een wettelijk verplicht deel (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en een vrijwillige detaillering. Het verplichte deel is reeds in de exploitatiebudgetten geborgd. De vrijwillige detaillering echter nog niet. Omdat de vrijwillige detaillering ook voordeel oplevert bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, zorgen we dat deze kosten van continue actualisatie eveneens in de exploitatiebudgetten worden opgenomen.

Voorbereidingskrediet voor 'hoogste nood projecten'.
In 2020 starten we de zogenaamde 'hoogste nood projecten'. Het gaat om de voorbereiding van zowel de vervanging van het riool als de bovengrondse infrastructuur aan de Stroet (Sint Maarten), Sint Maartensweg (Sint Maartensbrug), Hartendorp en Alingterp (Warmenhuizen) en Sandepark (Groote Keeten). Deze projecten zijn in het meerjarenperspectief 2021, 2022 en 2023 van de begroting 2020 opgenomen. Ter voorbereiding op de ondergrondse infrastructuur en de beoordeling van subsidiemogelijkheden voor de genoemde projecten volgt het vrijgeven van het budget riolering. Deze kosten komen ten laste van de Voorziening Riolering.

Grondwaterproblemen Korfwater Petten
Mede als gevolg van de kustzandsuppletie zijn er wijzigingen opgetreden in de grondwaterstand bij Korfwater in Petten. Dit zorgt voor waterproblemen bij Korfwater en vergt oplossingsmaatregelen van zowel HHNK als gemeente Schagen. HHNK zorgt voor de aanleg van een regenwater drainageriool in de Strandweg en het westelijk deel van de Korfwaterweg. Gemeente Schagen zorgt voor de aanleg van een regenwater drainageriool aan het oostelijk deel van de Korfwaterweg. De kosten ervan komen ten laste van de rioolheffing.

Relinen stamriool Callantsoog
Het stamriool in Callantsoog, dat al het afvalwater van Callantsoog naar het gemaal van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier afvoert, is per direct toe aan onderhoud. Uit de rioolinspectie blijkt dat relinen noodzakelijk is en op korte termijn moet plaatsvinden. De kosten ervan komen ten laste van de rioolheffing.

Verwijderen van rioolgemaal Koorndijk
Het rioolgemaal aan de Koorndijk kan worden verwijderd. Dit vergt enerzijds de nodige investering, maar bespaart anderzijds aanmerkelijke onderhouds- en energiekosten. Deze kosten komen ten laste van de Voorziening Riolering.

Stijgende kosten pompen, gemalen, drainages, infiltratievoorzieningen, enzovoorts
De (verzamel)kosten van pompen, gemalen, drainages, infiltratievoorzieningen, enzovoorts. zijn hoger en vergen een structurele budgetverhoging. Deze kosten komen ten laste van de rioolheffing.

Overboeking investering water naar investering bomen
Als gevolg van een kleinere baggeropgave, is er budgetruimte op de 'investering water'. Op de 'investering bomen' is daarentegen nog een tekort. De kosten vallen hoger uit om op alle locaties waar in het verleden bomen zijn verwijderd, nieuwe bomen aan te planten. Daarom boeken we overtollig budget van de 'investering water' over naar het tekortschietende budget op de 'investering bomen'.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43