Domein samenleving en gezondheid

Financiën

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Primaire begroting 2020

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

SG1.1

Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene

4.877

N

86

N

98

V

4.865

N

SG1.2

Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben

9.144

N

272

V

133

N

9.006

N

SG1.3

Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen

13.588

N

V

6.481

N

20.069

N

SG1.4

Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning

1.684

N

V

104

N

1.788

N

SG2.1

Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting

475

N

V

100

N

575

N

SG2.2

Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties

4.615

N

10

V

496

N

5.101

N

SG2.3

Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak

5.911

N

8

N

72

V

5.847

N

SG3.1

De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg

1.944

N

V

0

V

1.944

N

SG3.2

Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar

7.476

N

146

V

71

N

7.400

N

SG3.3

Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl

2.138

N

11

V

53

V

2.074

N

Totaal

51.853

N

345

V

7.161

N

58.670

N

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

SG1.1

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

267

V

SG1.1

Op 17 maart 2020 is het besluit genomen om het aantal uren VVE uit te breiden met 16 uur. Per 1 augustus 2020 zijn gemeenten namelijk verplicht om 16 uur peuteropvang aan te bieden voor kinderen met een VVE indicatie. Het ministerie van OCW voert deze maatregel in om onderwijsachterstand te voorkomen. De gemeente Schagen wil dit budget hoofdzakelijk inzetten op het aanbieden van 8 uur gratis opvang voor kinderen met een VVE indicatie. Na één jaar wordt geëvalueerd of dit het gewenste effect heeft (16 uur afname kinderopvang in plaats van 8 uur) en of de middelen toereikend genoeg zijn om dit door te zetten.

168

N

SG1.2

In het collegebesluit van 19 november 2019  is akkoord gegaan met de financiering van Veilig Thuis  per 01-10-19 op basis van een nieuwe verdeelsleutel. De begroting 2020 van Veilig Thuis is goedgekeurd en de extra kosten over 2020 en de meerjarenraming worden nu meegenomen in deze tussenrapportage .

76

N

SG1.2

Met de zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt om de indexering op de maatwerkvoorzieningen te compenseren. Bij het vaststellen van de begroting was deze nog niet volledig bekend en daardoor ook nog niet volledig verwerkt. Dit heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming.

16

N

SG1.2

Met de zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt om de indexering op de maatwerkvoorzieningen te compenseren. Bij het vaststellen van de begroting was deze nog niet volledig bekend en daardoor ook nog niet volledig verwerkt. Dit heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming.

41

N

SG1.3

Het Rijk heeft op 17 maart 2020 een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen.Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning.IMet de TOZO willen wij zorgdragen dat van zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis worden getroffen hun bestaanszekerheid wordt gewaarborgd. Vanuit het rijk worden voorschotten verstrekt ter compensatie richting de gemeenten. Inmiddels is voor deze regeling een voorschotbeschikking (12 mei 2020) ontvangen van € 6.480.677,- om deze regeling uit te kunnen voeren.

6.481

N

SG1.4

De meeste aanslagen OZB, afvalstoffen- en rioolheffing zijn eind februari en in maart verzonden (ruim 25.000 stuks). De nog te verzenden aanslagen zullen voornamelijk bestaan uit aanslagen voor nieuwe inwoners. Het is goed om deze aanslagen maandelijks te blijven verzenden, zodat men weet wat hun lokale lasten zijn. Het voorstel is om niets aan deze aanslagen te wijzigen. Ook voor deze groep geldt, dat niet handhaven op te laat betaalde gemeentelijke belastingen en geen aanmaningen of dwangbevelen versturen in de periode dat de maatregelen gelden. Inwoners en ondernemers die vanwege hun financiële situatie de aanslag niet kunnen betalen, kunnen kwijtschelding of een betalingsregeling aanvragen. Voor de OZB geldt immers dan er geen verlaging van het tarief mag plaatsvinden voor een specifieke groep. Een eventuele verlaging van het tarief zal voor iedereen gelden, dus ook degene die niet financieel getroffen worden in deze huidige situatie.

104

N

SG2.1

Het Rijk heeft aangegeven dat kinderen na 28 april weer mogen gaan sporten als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan. In de regio Noord-Holland Noord is afgesproken dat sportverenigingen en sportorganisaties binnen de door hun landelijke koepels afgegeven adviezen een plan uitwerken en aan de gemeente voorleggen hoe zij het sporten voor de jeugd binnen de landelijke richtlijnen kunnen uitvoeren. Daarbij is het de bedoeling dat naast jeugdleden ook niet-jeugdleden kunnen deelnemen. Voor mogelijke kosten die we hiervoor maken, willen we gebruik maken van deze stelpost.Ook de diverse culturele instellingen in Schagen (zoals bijvoorbeeld het Scagon De Luxe) worden getroffen door de landelijke corona-maatregelen. Voor hen zal het een uitdaging worden om in de 1,5 meter samenleving hun activiteiten weer op te starten. Daarbij zal dit ongetwijfeld effect hebben op hun bedrijfsvoering. Er zijn voor de culturele instellingen landelijke maatregelen getroffen, maar het is de vraag of deze afdoende zullen zijn. Als gemeente kunnen we in individuele situaties kijken of we iets voor hen kunnen betekenen. Ook hiervoor willen we dan gebruik kunnen maken van genoemde stelpost.

100

N

SG2.2

Bij het vaststellen van de begroting 2020 was de met de Kopgroep Bibliotheken afgesproken indexatie nog niet bekend en daardoor nog niet verwerkt. Dit heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming.

16

N

SG2.2

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

479

N

SG2.3

Binnen het onderdeel Veiligheid worden de bestaande budgetten aangepast omdat bij de jaarrekening bleek dat het beschikbare budget structureel te laag is om de diverse uitgaven op te kunnen vangen. Vanuit dit budget worden o.a. de kosten voor: Ondermijning , NH Samen Veilig en Buurtpreventie betaald.

20

N

SG2.3

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

92

V

SG3.2

Met de zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt om de indexering op de maatwerkvoorzieningen te compenseren. Bij het vaststellen van de begroting was deze nog niet volledig bekend en daardoor ook nog niet volledig verwerkt. Dit heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming.

30

N

SG3.2

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz in werking getreden. De wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Het budget dat beschikbaar is gesteld via het rijk is gekoppeld aan de verkeerde begrotingsbudget. Met deze aanpassing wordt hij aan het juiste begrotingsbudget toegevoegd.

41

N

SG3.3

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz in werking getreden. De wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Het budget dat beschikbaar is gesteld via het rijk is gekoppeld aan de verkeerde begrotingsbudget. Met deze aanpassing wordt hij aan het juiste begrotingsbudget toegevoegd.

41

V

SG3.3

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

12

V

Totaal

7.161

N

Baten

Omschrijving

Primaire begroting 2020

Reeds besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

SG1.1

Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene

1.203

V

65

V

9

N

1.259

V

SG1.2

Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben

178

V

V

0

V

178

V

SG1.3

Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen

8.905

V

V

6.481

V

15.386

V

SG1.4

Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning

60

V

V

0

V

60

V

SG2.2

Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties

608

V

V

344

V

952

V

SG2.3

Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak

243

V

V

97

N

146

V

SG3.1

De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg

6.732

V

V

6

N

6.726

V

SG3.2

Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar

490

V

V

0

V

490

V

Totaal

18.419

V

65

V

6.713

V

25.197

V

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

SG1.1

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

113

N

SG1.1

Op 17 maart 2020 is het besluit genomen om het aantal uren VVE uit te breiden met 16 uur. Per 1 augustus 2020 zijn gemeenten namelijk verplicht om 16 uur peuteropvang aan te bieden voor kinderen met een VVE indicatie. Het ministerie van OCW voert deze maatregel in om onderwijsachterstand te voorkomen. De gemeente Schagen wil dit budget hoofdzakelijk inzetten op het aanbieden van 8 uur gratis opvang voor kinderen met een VVE indicatie. Na één jaar wordt geëvalueerd of dit het gewenste effect heeft (16 uur afname kinderopvang in plaats van 8 uur) en of de middelen toereikend genoeg zijn om dit door te zetten.

168

V

SG1.1

Op het vlak van huren en pachten nemen we per doelgroep specifieke maatregelen dan wel dat wij per huurder/pachter overgaan tot maatwerkafspraken. Als uitgangspunt hanteren we daarbij dat wij huurders en/of pachters die bij de gemeente huur betalen tegemoet willen komen als zij door de (landelijke) corona-maatregelen geen of zeer beperkt gebruik van hun gehuurde of gepachte kunnen maken èn niet op een andere manier daarvoor al worden gecompenseerd.

65

N

SG1.3

Het Rijk heeft op 17 maart 2020 een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen.Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning.IMet de TOZO willen wij zorgdragen dat van zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis worden getroffen hun bestaanszekerheid wordt gewaarborgd. Vanuit het rijk worden voorschotten verstrekt ter compensatie richting de gemeenten. Inmiddels is voor deze regeling een voorschotbeschikking (12 mei 2020) ontvangen van € 6.480.677,- om deze regeling uit te kunnen voeren.

6.481

V

SG2.2

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

484

V

SG2.2

Op het vlak van huren en pachten nemen we per doelgroep specifieke maatregelen dan wel dat wij per huurder/pachter overgaan tot maatwerkafspraken. Als uitgangspunt hanteren we daarbij dat wij huurders en/of pachters die bij de gemeente huur betalen tegemoet willen komen als zij door de (landelijke) corona-maatregelen geen of zeer beperkt gebruik van hun gehuurde of gepachte kunnen maken èn niet op een andere manier daarvoor al worden gecompenseerd.

139

N

SG2.3

Doordat we dit jaar vanwege de landelijke corona-maatregelen geen of veel minder kermissen in onze gemeente kunnen laten plaatsvinden hoeven de kermis exploitanten ook geen pacht te betalen. Deze pacht kunnen wij alleen in rekening brengen als een kermis daadwerkelijk plaatsvindt.

71

N

SG2.3

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

42

N

SG2.3

Op basis van de gerealiseerde leges in 2019 vindt nu een aanpassing plaats van het legesbudget. De verhoging heeft daarmee een positief effect op het begrotingsresultaat 2020 en verdere jaren.

47

V

SG2.3

Vanwege het Coronavirus zullen diverse evenementen en overige activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Voor deze evenementen en activiteiten zijn leges in rekening gebracht. Gelet op de zeer uitzonderlijke situatie die nu is ontstaan, komen we ondernemers tegemoet en betalen we de leges terug

30

N

SG3.1

Op het vlak van huren en pachten nemen we per doelgroep specifieke maatregelen dan wel dat wij per huurder/pachter overgaan tot maatwerkafspraken. Als uitgangspunt hanteren we daarbij dat wij huurders en/of pachters die bij de gemeente huur betalen tegemoet willen komen als zij door de (landelijke) corona-maatregelen geen of zeer beperkt gebruik van hun gehuurde of gepachte kunnen maken èn niet op een andere manier daarvoor al worden gecompenseerd.

6

N

Totaal

6.713

V

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43