Domein inwoner en bestuur

Financiën

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Primaire begroting 2020

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

IB1.1

De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten

982

N

4.737

N

4

V

5.716

N

IB1.2

De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt

35.179

N

3.882

V

47

N

31.344

N

IB1.3

Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar

5.844

N

127

N

63

N

6.034

N

IB2.2

We ondersteunen inwonersinitiatieven

238

N

V

0

V

238

N

Totaal

42.244

N

982

N

106

N

43.332

N

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

IB1.1

De aanbesteding van de brandpolis heeft geleid tot een fors hogere verzekeringspremie. Dit heeft voornamelijk te maken met de huidige verzekeringsmarkt. Dit zien wij terug bij buurtgemeenten die met dezelfde stijgende trend te maken hebben. Het risicoprofiel van de gemeente is goed en niet veranderd t.o.v. de aanbesteding in 2016. Hiernaast is er een grote brandschade van +/- € 375.000 geweest in 2016, het betreft basisschool de Keerkring. Een deel van de stijging is hieraan te wijden. De precieze opbouw van de premie geven de verzekeraars niet prijs dus in hoeverre de stijging hieraan te wijden is is niet te duiden. De aanbesteding is goed verlopen. Er zijn momenteel 7 spelers in deze markt en allen hebben zich ingeschreven. Verder zijn er een aantal kleine premiestijgingen op de overige polissen.

130

N

IB1.1

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

4

V

IB1.1

Op basis van een nieuwe inschatting voor 2020 en verdere jaren blijkt het wederom nodig om de totale leges en afdrachten bij te stellen. Deze bijstelling heeft een negatief effect op de begroting 2020 en verdere jaren.

130

V

IB1.2

Aangepaste opzet investeringen ICT met overheveling gedeelte naar budget exploitatie ICT.

407

N

IB1.2

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

420

V

IB1.2

Voor het inwinnen van gegevens, verrijken en onderhouden van de geografische basiskaart Schagen is een bedrag van € 60.000,- opgenomen in de I&A exploitatie. Dit volgt vanuit het OG-project 'Basis op Orde'.

60

N

IB1.3

De afgelopen jaren is de ervaring geweest dat de voorgenomen investeringen achterblijven bij de prognose. Als gevolg hiervan hebben we in het algemeen minder geld hoeven lenen. Daarnaast hebben we het de afgelopen jaren meer  “kort geld” (voor een periode van minder dan een jaar) geleend in plaats van “lang geld”. Het lenen van kort geld heeft het afgelopen jaar geld opgeleverd in plaats van dat het geld gekost heeft, de zogenaamde negatieve rente. Toch komen er de komende jaren nog wel een aantal grote investeringen aan waarbij wij lang geld moeten aantrekken. Daarom wordt er nu een incidenteel voordeel gemeld.

100

V

IB1.3

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

8

N

IB1.3

Naar aanleiding van het boekenonderzoek van de belastingdienst over het boekjaar 2016 zijn de financiële effecten inzichtelijk gemaakt.

155

N

Totaal

106

N

Baten

Omschrijving

Primaire begroting 2020

Reeds besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

IB1.1

De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten

690

V

V

234

N

456

V

IB1.2

De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt

1.456

V

573

V

75

N

1.954

V

IB1.3

Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar

92.834

V

265

V

615

V

93.714

V

Totaal

94.980

V

838

V

307

V

96.125

V

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

IB1.1

Op basis van een nieuwe inschatting voor 2020 en verdere jaren blijkt het wederom nodig om de totale leges en afdrachten bij te stellen. Deze bijstelling heeft een negatief effect op de begroting 2020 en verdere jaren.

234

N

IB1.2

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

75

N

IB1.3

De precariobelasting wordt altijd aan het eind van het jaar opgelegd, omdat dan in beeld is wie hiervoor in aanmerking komt. Een aantal voorwerpen welke in aanmerking komen voor de precariobelasting zijn nu niet aanwezig. Eén daarvan zijn de terrassen van de horecagelegenheden. Gelet op de verordening precariobelasting hoeft deze belasting slechts betaalt te worden over de maanden dat deze voorwerpen aanwezig zijn. Bij het opleggen, aan het eind van het jaar, wordt hier rekening mee gehouden.

62

N

IB1.3

In het raadvoorstel over de 1e consequenties cornomaatregelen is uitgegaan van de consequenties tot 1 september 2020. Dit betekent dat er vooralsnog dekking gezocht moet worden voor een bedrag € 1.923.000,-.. Op dit moment willen wij daarvoor de algemene reserve als vangnet inzetten. Dit omdat deze reserve ook in het leven is geroepen om als buffer te dienen voor onvoorziene situaties.

1.923

V

IB1.3

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

246

N

IB1.3

Voor de toeristenbelasting geldt dat de hoogte hiervan afhankelijk is van het aantal personen dat in onze gemeente overnacht, zonder hier hun hoofdverblijf te hebben. Als de komst van toeristen naar onze gemeente uitblijft, dan worden de geraamde inkomsten niet gehaald. Normaal gesproken ligt de piek van de toeristen in de periode van mei t/m augustus, in deze maanden vinden de meeste overnachtingen plaats.Bij het uitblijven van overnachtingen door toeristen wordt niet alleen de gemeente getroffen, maar vooral ook de recreatieondernemers. Gezien de ontwikkelingen en onduidelijkheid rondom het verlengen van de maatregelen, verwachten wij dat deze zomer het aantal overnachtingen minimaal zal zijn. Stel dat de maatregelen vanuit het Rijk eind mei wél soepeler worden, dan nog is het de vraag of het aantal overnachtingen hiermee flink omhoog zal gaan. Immers, evenementen zijn tot 1 september niet toegestaan. Voor ondernemers die ondanks bovenstaande door het betalen van de toeristenbelasting 2020 financieel in de knel komen, bieden wij de mogelijkheid van een betalingsregeling.

1.000

N

Totaal

307

V

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43