Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

Voldoende woningen in alle kernen

Voldoende woningen in alle kernen

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De activiteiten verlopen conform planning. De volgende aspecten zijn afwijkend ten opzichte van de begroting:

  • Gestart is met het opstellen van een lokale woonvisie. Afstemming vindt nu plaats met de Omgevingsvisie, waar de woonvisie in zal landen.
  • Er is enige vertraging opgelopen in het opstellen van het nieuwe regionale woningbouwprogramma voor de periode 2020 – 2030. Er wordt in overleg met Provincie hard gewerkt om dit zo snel mogelijk af te ronden.
  • Het college heeft besloten om samen met de gemeente Westerkwartier een subsidie aanvraag in te dienen bij het Ministerie van BZK voor het  project “Woningbouwvoorspeller”. Een project om samen met CBS, bewoners, corporaties en marktpartijen beter inzicht te krijgen in de woningbehoefte.
  • Vanwege het voorbereidingsbesluit Oudshoorn werken we aan overeenstemming over een stedenbouwkundig plan voor de zomer. Na de zomer zal dan het ontwerpbestemmingsplan woningbouw Oudshoorn ter inzage worden gelegd.
  • De Raad van State heeft op 28 maart 2020 uitspraak gedaan voor het project Buitenvaert te Schagerburg. De Raad heeft de provincie Noord-Holland in het gelijk gesteld en het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan vernietigd. Wel heeft de gedelegeerde aangegeven kansen te zien nu de provincie nieuw ruimtelijk beleid ter inzage heeft gelegd waarin de beschermde status van het bouwgebied verwijderd is. We streven ernaar het bestemmingsplan opnieuw ter vaststelling te agenderen zo spoedig mogelijk na vaststelling van de omgevingsverordening door provinciale staten.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43