Domein ruimte en economie

Financiën

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Primaire begroting 2020

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

RE1.1

Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet

1.346

N

V

21

V

1.325

N

RE1.2

We werken regionaal samen

161

N

V

9

N

170

N

RE1.3

Ons reguliere werk doen we goed

1.137

N

79

N

62

V

1.154

N

RE2.1

Voldoende woningen in alle kernen

2.307

N

V

0

V

2.307

N

RE3.1

Meer ruimte voor bedrijvigheid

294

N

V

155

N

449

N

RE4.1

Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk

52

N

V

0

V

52

N

RE4.3

Een sterk toeristisch profiel

354

N

V

0

V

354

N

RE4.4

Een aantrekkelijke kust

8

N

V

0

V

8

N

Totaal

5.660

N

79

N

81

N

5.821

N

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

RE1.1

De financiële consequenties van de invoering van de Omgevingswet hangen zo samen met nog door de raad te maken keuzes dat daar op dit moment nog geen uitsluitsel over kan worden gegeven. In dit kader houden wij voor 2020 wel rekening met eenmalige kosten voor participatiebeleid.

15

N

RE1.1

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

36

V

RE1.2

In 2018 hebben de gemeenten in de Kop van Noord-Holland het verzoek gekregen voor het verstrekken van een jaarlijkse financiële bijdrage van in totaal € 25.000,- voor Greenport. De bijdrage voor de gemeente Schagen kwam daarbij op € 7.500,-. Dit bedrag is echter niet verwerkt in de begroting 2020 en verdere jaren. Dit wordt nu alsnog toegevoegd en heeft daarmee een negatief effect op het begrotingsresultaat 2020 en verdere jaren.

8

N

RE1.2

Voor het jaar 2020 was nog geen rekening gehouden met een indexatie van de jaarlijkse bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Dit wordt nu alsnog meerjarig verwerkt. Ook voor het jaar 2021 gaan we uit van een (voorlopige aanvullende indexatie van 2%)

2

N

RE1.3

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

62

V

RE3.1

Door de Leader Advies Groep (LAG) is een verzoek bij de Kopgemeenten neergelegd om het huidige Leader programma te verlengen. De totale regiokosten komen neer op € 380.000,-- en het deel van Schagen op eenmalig € 140.220,--.

140

N

RE3.1

Het college heeft besloten om met ingang van het jaar 2020 de bijdrage aan de OFS vast te stellen op 3% van de OZB voor niet-woningen. Deze aanpassing betekent dat de bestaande budgetten verhoogd moeten worden

15

N

Totaal

81

N

Baten

Omschrijving

Primaire begroting 2020

Reeds besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

RE1.1

Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet

1.530

V

V

0

V

1.530

V

RE1.3

Ons reguliere werk doen we goed

713

V

V

96

N

617

V

RE2.1

Voldoende woningen in alle kernen

3.850

V

V

0

V

3.850

V

RE4.1

Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk

63

V

V

0

V

63

V

RE4.3

Een sterk toeristisch profiel

1

V

V

0

V

1

V

RE4.4

Een aantrekkelijke kust

464

V

V

0

V

464

V

Totaal

6.620

V

V

96

N

6.524

V

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

RE1.3

Onze markten gaan vooralsnog door. Er zijn echter marktkooplui die vanwege de huidige omstandigheden niet komen. In de verordening marktgelden is een mogelijkheid tot ontheffing opgenomen. Deze luidt: ‘Indien de belastingplichtige door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik kan maken van zijn standplaats wordt teruggaaf verleend van het betaalde marktgeld. We zijn van mening dat het niet op de markt verschijnen door marktkooplui vanwege het coronavirus onder deze ontheffing moet vallen. In onze gemeente zijn meerdere markten, met ieder hun eigen tarief. Wanneer iemand in aanmerking komt voor ontheffing, hangt daarmee samen. Bijvoorbeeld de weekmarkt in Schagen, deze is het gehele jaar aanwezig op iedere donderdag. Het jaarbedrag (52 weken) staat gelijk aan 38 weken. Pas wanneer iemand meer dan 14 maal niet aanwezig is geweest, is het voordeliger om de berekening per aanwezige marktdag te doen en is een ontheffing mogelijk.De aanslagen marktgelden leggen we, net als voorgaande jaren, eind juli op. Hierbij geven we aan dat de betaling uiterlijk voor 1 oktober 2020 moet plaatsvinden. Tevens geven we uitleg over de eventuele ambtshalve ontheffing aan het eind van het jaar. Met marktkooplieden die wél op de markt staan, maar vanwege de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen en daardoor de marktgelden niet of moeilijk kunnen betalen, gaan we in overleg om samen een oplossing te zoeken.

12

N

RE1.3

Op het vlak van huren en pachten nemen we per doelgroep specifieke maatregelen dan wel dat wij per huurder/pachter overgaan tot maatwerkafspraken. Als uitgangspunt hanteren we daarbij dat wij huurders en/of pachters die bij de gemeente huur betalen tegemoet willen komen als zij door de (landelijke) corona-maatregelen geen of zeer beperkt gebruik van hun gehuurde of gepachte kunnen maken èn niet op een andere manier daarvoor al worden gecompenseerd.

84

N

Totaal

96

N

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43