Algemeen

Staat van de gemeente

Algemeen

Corona maatregelen
We leven in bijzondere tijden. Het corona virus heeft de wereld in zijn greep en heeft gezorgd voor een crisis die ons allen raakt. Zowel persoonlijk als financieel. Om als samenleving deze periode zo goed mogelijk door te komen, heeft de Rijksoverheid allerlei aanvullende maatregelen genomen: van noodopvang voor ouders in cruciale beroepen tot een noodpakket voor banen en economie. Hiermee probeert de Rijksoverheid er alles aan te doen om banen en inkomens van mensen zoveel mogelijk veilig te stellen. En de vitaliteit van onze economie te ondersteunen. De gemeenteraad heeft voor de gemeente Schagen diverse extern gerichte maatregelen vastgesteld. Geheel in het kader van de aanpak corona. Doel van onze maatregelen is dat wij, aanvullend op de maatregelen van het Rijk, moeten zorgen dat onze inwoners, verenigingen, instellingen, ketenpartners en ondernemers deze crisis – binnen onze mogelijkheden - zo goed mogelijk doorkomen.

Ontwikkeling begrotingssaldo
We zijn volop aan het werk om de plannen uit het coalitie akkoord te realiseren. Een overzicht over de voortgang is in de  bijlage opgenomen. Uit dit overzicht blijkt dat 92% van de plannen al is uitgevoerd of onderhanden is,  8% van de plannen moet nog worden opgepakt.
In deze rapportage ook weer mutaties op de begroting. De mutaties leiden tot een aanpassing van de begroting, waardoor het saldo uitkomt op  € 522 (N).
(bedragen x €1.000)

In onderstaand overzicht de grootste mutaties:

omschrijving

bedrag

beginsaldo

43

V

December circulaire

252

V

subtotaal

295

V

Effecten raadsvoorstel corona (raad 20 mei 2020

1.923

N

Aanpassing budget verzekeringen nav aanbesteding

130

N

Minder rentekosten

100

V

Aanpassing kapitaallasten

89

N

Naheffingsaanslag controle omzetbelasting

155

N

Beheer en onderhoud

50

N

Hogere bijdrage leader plus

140

N

MInder opbrengsten Id/paspoorten en rijbewijzen

104

N

Financiering Veilig thuis

76

N

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO).

6.481

N

Extra rijksgelden ivm uitvoering TOZO regeling

6.481

V

Overige

173

N

Subtotaal

2.490

N

Voorlopige onttrekking uit Algemene reserve zie voorstel corona maatregelen

1.923

V

Nieuw begrotingssaldo

522

NEffecten op de reserves
In deze rapportages zijn diverse mutaties opgenomen die doorwerken  in de reserves. De reserves worden vooralsnog met een bedrag van bijna 2 miljoen verminderd. De grootste mutatie wordt veroorzaakt door het pakket aan maatregelen ter ondersteuning van de corona maatregelen. Als er meer duidelijkheid is over de compensatie van het Rijk komt het college met een dekkingsvoorstel waarmee de Algemene reserve minder wordt belast.

Risico's
De inzet van de Algemene reserve voor het pakket aan corona maatregelen heeft gevolgen. Hierdoor zakken we door de ondergrens van het gestelde minimum van de Algemene reserve.
Niet in te schatten is de duur van de corona maatregelen. Ook is het nog niet duidelijk of en - hoe - de gemeente wordt gecompenseerd.

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43