Algemeen

Staat van de gemeente

Domein ruimte en economie

De gemeente ligt op koers voor de meeste van haar geplande activiteiten. De bouw van woningen gaat ondanks de corona crisis door. In het aantal aanvragen voor bouwvergunningen zijn geen bijzonderheden op te merken. Met de partners blijven we gestaag werken aan de Energy & Health Campus. We zijn trots op de start van de bouw aan het nieuwe zonnelab. Het bestemmingsplan voor Pallas is vastgesteld en onherroepelijk. Pallas is nu bezig met de uitwerking van alle benodigde vergunning aanvragen. Het is de verwachting dat in 2021 de fysieke bouwwerkzaamheden zullen aanvangen.

Er wordt ook volop gewerkt aan de implementatie van het digitale systeem, in het kader van de Omgevingswet. We zijn als één van de eerste gemeenten van Nederland aangesloten op de landelijke voorziening. Inmiddels is ook gestart met het voorbereiden van het omgevingsplan. Het eerste parapluplan ligt inmiddels ter visie en wordt ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Het aanhouden van deze koers is niettemin een uitdaging. De exacte gevolgen van de corona crisis, voor de woningmarkt en planning van de Omgevingswet zijn nog onvoldoende  uitgekristalliseerd. Daarnaast, zijn er diverse andere aspecten van invloed op onze ambities. De stikstofproblematiek (PAS); PFAS-problematiek; de aanhoudend hoge stichtingskosten van woningen; de nog uit te werken regionale woningbouwafspraken met de provincie; de concept Provinciale Omgevingsverordening (incl. Bijzonder Provinciaal Landschap); en exacte uitwerking van de nieuwe omgevingswet in de praktijk. Deze hebben onze continue en nadrukkelijke aandacht. De gemeente stuurt hier actief op en beheerst deze risico's zo goed als mogelijk. Dit om ervoor te zorgen dat bouwambities er niet onder lijden.

Door het corona-virus is de economische situatie abrupt veranderd. Het is dan ook nu extra belangrijk dat we ondernemers ondersteunen waar mogelijk. Dit doen wij door het zo goed en snel mogelijk verlenen van vergunningen. Ook door vertragingen in projecten en investeringen te voorkomen. En we faciliteren bijvoorbeeld de horeca met het tijdelijk uitbreiden van de terrassen enz. We blijven in goed overleg met ondernemers, OFS en brancheorganisaties om te onderzoeken waar we kunnen helpen.

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43