Algemeen

Staat van de gemeente

Domein leefomgeving en duurzaamheid

De corona maatregelen hebben hun zijn effect op de mate van huishoudelijk afval. Er zal in 2020 aanmerkelijk meer fijn en grof huishoudelijk afval verwerkt moeten gaan worden. De planning van het Regionale Energie Strategie (RES)-proces is een paar maanden opgeschoven. Het indienen van de concept-RES is verschoven van 1 juli 2020 naar 1 oktober 2020. Het opleveren van de definitieve RES 1.0 is verschoven van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021.

Als gevolg van de corona maatregelen zijn er ook juist  projecten naar voren gehaald. Denk hierbij aan de aanleg van het glasvezelnetwerk in Schagen Centrum, de asfalteringswerkzaamheden aan de Zuiderweg en de renovatie van de parkeerplaatsen van het NS-station. Ook willen we beginnen met de 'hoogste-nood projecten'. Het gaat om de voorbereiding van zowel de vervanging van het riool als de bovengrondse infrastructuur aan de Stroet (Sint Maarten), Sint Maartensweg (Sint Maartensbrug), Hartendorp en Alingterp (Warmenhuizen) en Sandepark (Groote Keeten)

Met ingang van 1 januari 2021 draagt het waterschap HHNK ongeveer 90 km polderwegen en 65 km dijkwegen met bijbehorende bermen, sloten, kunstwerken en bijbehorende zaken over aan gemeente Schagen. In de raadsvergadering van 12 mei 2020 is hiertoe besloten. Voor de gemeente is de overdracht van de wegen van HHNK interessant. De jaarlijkse bijdrage aan het waterschap valt weg. De structurele kosten voor het beheer en onderhoud (personeelskosten, kosten voor dagelijks cyclisch onderhoud en kosten voor groot onderhoud en vervanging) van de over te nemen assets zijn van dezelfde grootte (budget neutraal). Naast structurele kosten zijn HHNK en gemeente Schagen ook incidentele kosten en opbrengsten overeengekomen.

Door de overdracht van de wegen wordt bereikt dat, behoudens de provinciale- en rijkswegen, alleen de gemeente Schagen wegbeheerder is binnen de eigen gemeentegrens. Er ontstaat hierdoor éénduidigheid in beheer. De burger weet waar hij moet zijn en wat hij kan verwachten aan kwaliteit. Daarnaast wordt bereikt dat gemeente Schagen zelf de regie heeft bij wensen over inrichting en gewenste kwaliteit van deze wegen.

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43